Background

داشبورد مدیریتی BI

داشبورد مدیریتی BI

داشبورد مدیریتی BI

دلیل استفاده از داشبورد مدیریتی (BI)

زمانی مدیران تصمیم گیری های خود را بر اساس تجربه و حسی انجام می دادند، پس از آن با بزرگتر شدن کسب و کارها و حجم عظیم اطلاعات لازم بود تا از ابزاری به منظور نمایش دقیق و برلحظه اطلاعات استفاده کرد. با افزایش تعداد المان های دخیل در کسب کارها تنها گزارشات کفایت نکرده و باید از تمامی جهات و جوانب به وضعیت موجود دقت کرد و حتی با استفاده از داده های قبلی کسب و کار بتوان رفتار آینده مشتریان را پیش بینی کرد. هر سازمان مدرن و مبتنی بر داده‌ها نیاز به نوعی داشبورد مدیریتی دارد تا بتواند از اجرای کسب و کار خود به صورت شهودی، به سمت اجرای کسب و کار با هوش خود حرکت نمایید. در واقع داشبورد مدیریتی می‌تواند در تبدیل داده‌تان به اطلاعات کمک کند

تمام امکانات و مزایا داشبورد مدیریتی (BI) تمام گزارشات زیر هم به صورت کلی هم به تفکیک شعب بر روی نمودار قابل مشاهده است:

امکان تعیین هدف فروش به کل شعبات به تفکیک شعبه ، فروشنده،صنف،گروه کالا،منطقه،کلاس قیمت

میزان فروش تعدادی ریالی براساس شعب،روز،ماه و سال

میزان فروش تعدادی ریالی خالص براساس شعب،روز،ماه و سال

میزان فروش تعدادی ریالی روز جاری

دریافتی کل (و نیز به تفکیک شعب)

میزان نرخ رشد روزانه،ماهانه،سالانه

حاشیه سود (فروش به خرید)

میانگین ریال فاکتور

میانگین تعداد سطر در فاکتور

میانگین ریال سطر فاکتور

مجموع و میانگین تعداد و ریال خطوط خرید هر مشتری

مجموع و میانگین تعداد و ریال فاکتور خرید هر مشتری

مجموع و میانگین تعداد کارتن خرید هر مشتری

میانگین دوره خرید هر مشتری

مجموع و میانگین تعداد و ریال خطوط فروش هر فروشنده

مجموع و میانگین تعداد و ریال فاکتور فروش هر فروشنده

مجموع و میانگین تعداد و ریال فاکتور برگشتی هر فروشنده

مجموع و میانگین تعداد کارتن فروش هر فروشنده